Historik og baggrund


Forsorgen for mennesker med udviklingshæmning var indtil udgangen af 1979 varetaget af Staten. Det var organiseret med 5 landsdels dækkende forsorgscentre, som var lægestyrede og med forskellige speciallæger ansat.


Forsorgen for mennesker med udviklingshæmning blev i perioden 1980 til 2007 varetaget af amterne. Forsorgens udlægning til amterne betød et systemskifte, hvor der nu i amterne bla. ikke længere automatisk var tilknyttet lægefaglig bistand indenfor en række relevante lægefaglige specialer, herunder øjenlægefaglighed.
Fra 1980 skulle alle voksne med udviklingshæmning benytte sig af de almen privatpraktiserende læger, tandlæger, øjenlæger m.v.. De privatpraktiserende læger havde generelt ikke særlig viden om udviklingshæmning og de hyppigste følgesygdomme dertil - og ej heller træning i at tilpasse undersøgelsesmetoderne til mennesker, som kunne have svært ved at medvirke til undersøgelsen. Samtidig blev der ikke indført noget regelsæt om, hvor ofte man burde have et "tjek up" hos de forskellige læger.


Selvom voksne med udviklingshæmning havde været til et årligt "tjek up" hos øjenlægen før 1980 - og der fandtes data på deres øjensygdomme/ synsnedsættelse, så fortsatte de regelmæssige synsundersøgelser ikke automatisk ved overgangen til Amterne som driftsherre.


I perioden 1994 til 1996 fik det daværende Videncenter for synshandicap til opgave at undersøge den lokale og regionale indsats på området; Udviklingshæmmede med synshandicap. I den anledning holdt Videncentret i samarbejde med Professor og øjenlæge Mette Warburg, en temadag i hvert amt om emnet.


I Nordjyllands amt blev det efterfølgende besluttet, at man ville tilbyde en syns screening til alle amtets voksne med udviklingshænming. Professor og øjenlæge Mette Warburg forestod syns screeningen og de efterfølgende grundige undersøgelser af synet hos dem, der havde nedsat synsevne (årene 1996 - 2001).
De anonymiserede data dannede grundlag for Mette Warburgs forskningsrapport: "Visual impairment in adult people with moderate, severe, and profound intellectual disability" (2001 Acta Ophthalmologica Scandinavica side 450-454).


Der blev lavet en videofilm om synsscreeningen og hvordan man efterfølgende med briller og anden form for kompensation havde forbedret livsudfoldelsen for en lang, lang række mennesker.


Mette Warburg dokumenterede med sin forskning, hvor mange udækkede behov for briller, udækkede behov for behandling for øjensygdomme og hvor mange synshandicappede der var. Mette Warburg fandt en hyppighed af synshandicap, der stemte fint med Hollandsk forskning på området.


Det lykkedes at få den daværende Amtsrådsforenings bevågenhed på problematikken.


I 2004 startede Amtsrådsforening 3 landsdækkende indsatser for at forbedre forholdene for mennesker med udviklingshæmning. Den ene indsats: Amternes Styrkede Indsats for Udviklingshæmmede med Synsnedsætttelse (ASIUS), blev bemandet med to medarbejdere, der på landsplan skulle varetage indsatsen. Opgaven bestod af at oprette og drive et landsdækkende netværk, at lave efteruddannelse og at lave en webside, hvorfra der bla skulle udsendes nyhedsbreve til interesserede. Websiden eksisterede i det regi i perioden 2004 til 2011.


"ASIUS" var i årene 2004 til 2007 en forkortelse for "Amternes Styrkede Indsats for Udviklingshæmmede med Synsnedsættelse".


Efter nedlæggelse af amterne i 2007 blev navnet ASIUS beholdt. Indsatsen fortsatte via en kontrakt med Socialministeriet og blev drevet i regionalt regi (2007 til 2011). ASIUS fik betydningen "Aktiv Styrket Indsats for Udviklingshæmmede med Synsnedsættelse".


I Marts 2011 blev ASIUS sammen med 2 andre særlige indsatser for udviklingshæmmede fusioneret ind i Socialstyrelsen (den daværende Servicestyrelse) og blev en del af det nydannede Nationale Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (VIHS).


I løbet af 2011 blev ASIUS indsatsen nedlagt og nu finder man udelukkende dele af ASIUS's viden om emnet under Socialstyrelsens udgivelser. (flere af publikationerne er skrevet i amternes tid og indeholdet er derfor med henvisninger til hvordan tingene var organiseret dengang) Enkelte andre informationer kan man fragmentarisk finde på forskellige webundersider.


Der er stadig - her i starten af 2019 ikke indført nogen officielle regelsæt om regelmæssige synsundersøgelser til voksne med udviklingshæmning.
Jeg kan blot opfordre til, at man atter gennemfører en forsknings screening - og den kan danne grundlag for at sundhedsministeriet foranstalter "lighed i sundhed" med regler om bla.a regelmæssige synsundersøgelser.