Uddybende om de hjernebetingede synsvanskeligheder, og hvordan man kan arbejde med at kompensere for dem

Af Inger Lundsten (2011)


Crowding

Synsstimuli kan præsenteres på en måde, så det kan nedsætter evnen til at tolke det sete, hvis der præsenteres mange objekter på en gang. Eksempelvis ved et veldækket frokostbord med pålæg, drikkevarer, tallerkener, glas og evt. blomster, servietter og lys, der er tæt placeret ved siden af hinanden. Hvis der er større afstand mellem tingene, vil personen ofte have nemmere ved at se det. Det kan også være et problem, hvis der er for mange detaljer, der skal ses på en gang på et billede. Her må man så forsøge at gøre billedet enklere og sørge for afstand mellem de enkelte ting.


Hvis det er tekst, der er svær at læse, kan man forsøge at forøge afstanden mellem de enkelte ord og linjer. Man kan også forsøge at forstørre bogstaverne og give større afstand mellem dem. Nogle mennesker med crowding har glæde af en læseramme (et sort papir med et udskåret ”vindue”, som lægges over teksten, så man kan nøjes med at se gennem ”vinduet” på en linje af teksten ad gangen).


Simultankapacitet - forskellige sanser og samme sans

Personer med hjernebetinget synsnedsættelse (CVI) har ofte problemer med simultan perception; altså at sanse alt, når der bliver stimuleret i flere sanser samtidigt, eller når der er mange samtidige input på samme sansekanal. Det skyldes, at den sansemotoriske integration er meget lille og indtryk fra flere sanser på en gang, nedsætter muligheder for tolkning af den enkelte sans.


Forskellige sanser: Synsevnen kan være afhængig af situationen. Hvis der er meget støj, uro eller aktivitet i det rum, personen befinder sig i, kan det give yderligere nedsat syn. En ofte forekommende problematik er, at der er vanskeligheder med at se godt, når der er baggrundsstøj eksempelvis tv’et eller musikken kører i baggrunden, eller der er støjende medborgere.


Samme sans: Synsevnen kan være afhængig af hvor mange visuelle input, der er samtidigt, eller hvordan de visuelle input ”konkurrerer” med hinanden.

  • Mange visuelle input samtidigt forekommer når man for eksempel er i et supermarked, der er fyldt med varer på hylderne og tilbudsskilte i neonfarver. Det kan også være et rum, hvor der er masser af billeder på væggene, uroer i loftet, og hvor man har mange ting synlige på hylder og borde. I yderste konsekvens kan det være, at en person ikke kan se, når der bliver vist to billeder, som personen skal vælge imellem, men godt kan se og forholde sig, når der kun vises et billede ad gangen på en sort baggrund.

  • Konkurrerende visuelle input kan for eksempel være, hvis der er stærkt farvestrålende f.eks. røde, gule eller neon farvede ting i nærheden af det, der skal ses på. De vil fange den visuelle opmærksomhed, og det kan være vanskeligt at få fokus på andre ting i nærheden.

Figur/baggrund

Der kan være problemer med at skelne en figur på en mønstret baggrund. For eksempel et billede, der holdes op af en person, der har en mønstret bluse på – eller ting, der står på en mønstret dug. Her kan personen have svært ved at skelne hvad, der hører til tingen og hvad der er baggrund.


Synsfelter nedad

Hjernebetinget synsnedsættelse (CVI) kan medføre udfald af synsfeltet nedadtil. Det kan man for eksempel opdage ved, at personen enten ikke spiser maden på den del af tallerkenen, der er ind mod maven, eller at de skubber tallerkenen ind på bordet, eller deres egen stol ud fra bordet. I de lettere tilfælde vil de ofte overse små ting lige ned foran dem på gulvet eller falde over/ støde ind i ting, der står på gulvet. Nogle personer med synsfelt udfald nedad har en meget foroverbøjet gang, hvor hovedstillingen bevirker, at de ser lige nedad. Derved kan de se, hvad der er, der hvor de sætter fødderne.


Nogen gange ser det ud til, at en person mangler synsfeltet nedad. Men når man undersøger personen, mens vedkommende sidder ned, eller står stille, ser de ting i den nedre del af synsfeltet. Deres problem med at overse ting/ falde over ting, de burde have set i den nederste del af synsfeltet, kan derfor skyldes problemer med simultankapaciteten. I dette tilfælde kan det være, at de ikke kan gå og samtidigt bearbejde indtryk fra den del af synsfeltet.


Trappegang/ujævnt underlag

Der kan være vanskeligheder med at bedømme højdeforskelle (dybdesyn) i det underlag man går på. Det viser sig ofte, når personen skal gå på trapper, på stranden eller på andet ujævnt underlag. Husk at give fysisk støtte i disse situationer.


Går tæt på ting/ansigtet tæt på

For personer med CVI kan alle synsindtryk have lige stor gyldighed. Derfor gælder det om at mindske afstanden, så unødvendige synsindtryk minimeres, og at baggrunden er så neutral som mulig.


Varierende opmærksomhed, ser bedre nogle dage/timer/minutter, varierende synsevne

Hjernebetinget synsnedsættelse (CVI) kan præsentere sig i forskellig grad, og på mange forskellige måder, både fra person til person og ved den enkelte person fra dag til dag. En vigtig faktor ved tolkningen af synsindtryk er hvordan graden af vågenhed er i den specifikke situation. Hvis personen har en dårlig dag og er træt, er synet dårligere, end på en god dag med megen energi. Hvis personen er syg, kan det også påvirke synsevnen.


Hvor får man stillet diagnosen hjernebetinget synsnedsættelse?

En øjenlæge vil nogen gange kunne stille diagnosen hjernebetinget synsnedsættelse (CVI). Hvis den almen praktiserende øjenlæge ikke kan lave en fuldstændig synsundersøgelse, bør der henvises til en fuldstændig synsundersøgelse på en øjenafdeling på sygehus/hospital. Hvis den lokale øjenafdeling har brug for det, kan de henvise videre til den landsdækkende Øjenklinik for Børn og for Handicappede på Glostrup hospital.


Synsrådgivning med vejledning i hvordan, man bedst kompenserer for et synshandicap er en naturlig følge af viden om, at en person er synshandicappet. Spørg i din kommune hvor de har aftale om synsrådgivning. Det kan enten være at kommunen selv har synsrådgivning eller det kan være, at kommunen har aftale med en anden kommune eller med en Regional virksomhed, om at yde synsrådgivning.